SERVICE

บริการ API

ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ eSignon เข้ากับระบบ IT
ภายในหรือเว็บไซต์ของท่านผ่านบริการ API ซึ่งจะทำ
ให้ท่านสามารถส่งสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าถึง eSignon

CASE STUDY 1

การเชื่อมต่อกับระบบ IT ของท่าน

ท่านสามารถเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าในระบบ IT ของท่าน (เช่น ERP และ CRM) ด้วย eSignon ข้อมูลลูกค้าจะถูกกรอกเข้าไปในสัญญาโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านส่งสัญญา
ลูกค้าเซ็นสัญญาที่ได้รับผ่านอุปกรณ์โมไบล์หรืออีเมล นอกจากนั้นท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะสัญญาแบบเรียลไทม์
บริษัทจำนวนมากกำลังใช้บริการของเราในการจัดทำสัญญาขาย สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ

CASE STUDY 2

เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่าน

ท่านต้องการเพิ่มฟังก์ชันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของท่านหรือไม่
ท่านสามารถเชื่อมต่อ eSignon กับเว็บไซต์ของท่าน เพื่อทำให้สามารถเซ็นสัญญาได้ทันที และส่งสัญญาผ่านอุปกรณ์โมไบล์หรืออีเมลได้ในเว็บไซต์
บริษัทจำนวนมากใช้บริการนี้ในการจัดทำข้อตกลงการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนตัว การยืนยันการเสร็จสิ้นงาน และสัญญาอีกหลากหลายประเภท